krebsgesellschaft.de, 08.07.2015

Senologiekongress 2015

Neue Optionen beim triple-negativen Mammakarzinom - Senelogiekongress 2015

Im Gespräch: PD. Dr. Cornelia Liedtke, Lübeck

Senologiekongress 2015 - Interview Liedtke